عکس فردی
80 هزار تومانبه ازای هر ساعت
 • حداقل 2 ساعت عکس برداری
 • اصلاح رنگ ( تا ۱۰ عکس )
 • چاپ عکی تا ۱۰ عدد رایگان
 • تنظیم همه عکس ها برای رسانه ها
 • تصاویر در بسته نویسنده
داستان عاشقانه
100 هزار تومانبه ازای هر ساعت
 • حداقل ۳ ساعت عکس برداری
 • اصلاح رنگ ( تا ۲۰ عکس )
 • چاپ عکی تا ۲۰ عدد رایگان
 • تنظیم همه عکس ها برای رسانه ها
 • تصاویر در بسته نویسنده
جلسه عکس خانوادگی
150 هزار تومانبه ازای هر ساعت
 • حداقل ۴ ساعت عکس برداری
 • اصلاح رنگ ( تا ۳۰ عکس )
 • چاپ عکی تا ۳۰ عدد رایگان
 • تنظیم همه عکس ها برای رسانه ها
 • تصاویر در بسته نویسنده
عروسی
200 هزار تومانبه ازای هر ساعت
 • حداقل ۵ ساعت عکس برداری
 • اصلاح رنگ ( تا ۴۰ عکس )
 • چاپ عکی تا ۴۰ عدد رایگان
 • تنظیم همه عکس ها برای رسانه ها
 • تصاویر در بسته نویسنده
فهرست